Voorwaarden

Website voorwaarden

Door de website Tonvanhelden.com (hierna te noemen: De Website) te gebruiken stem je in met de website voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden.
De Website raadt je daarom aan met regelmaat, opnieuw kennis van deze voorwaarden te nemen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van De Website. Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op alle informatie inclusief informatie over eventuele producten en/of diensten (hierna te noemen: Informatie) die via De Website aangeboden wordt.

Informatie en aansprakelijkheid
De Website besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. De Website kan echter niet garanderen dat de Informatie op de website op ieder moment volledig en juist is. De Website kan geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de aangeboden informatie aanvaarden. Voorts kan De Website geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen krijgen tot de website of het geen gebruik kunnen maken van de website aanvaarden. Ook kan De Website geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door computervirussen of het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De Informatie op De Website, uitgezonderd informatie aangeboden door derden via zogenaamde plugins of widgets, en de vormgeving van De Website zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom van De Website. De gebruiker van De Website is verplicht zich overeenkomstig alle terzake relevante wet- en regelgeving te gedragen.
Het is toegestaan om de Informatie en De Website te lezen en kopieën voor eigen, niet-commercieel gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken en te bewaren. Ieder ander gebruik van de Informatie op De Website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) De Website op een website van derden of het leggen van linkverwijzingen naar De Website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Website niet toegestaan.

Links
De Website kan linkverwijzingen bevatten naar internet websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze andere websites kan De Website geen verantwoordelijkheid dragen. Het beleid van De Website met betrekking tot Cookies en bescherming van de privacy, is op deze andere websites niet van toepassing.

Berichten van derden
Onrechtmatig gebruik van de inhoud van De Website is strikt verboden. Berichten van derden op De Website weerspiegelen de visie van deze derden en niet de mening van De Website. Door een bericht te plaatsen stem je ermee in dat de inhoud van het bericht niet haatdragend, beledigend of aanstootgevend is. De Website behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten van De Website te verwijderen. De Website kan niet aansprakelijk worden geacht voor enige schade die het resultaat is van het plaatsen of verwijderen van berichten.

Wanneer je ideeën en/of materiaal in welke vorm ook aan De Website verstrekt in het kader van het gebruik van De Website (via post, e-mail of op een andere manier) mag De Website deze ideeën en/of dit materiaal vrij van rechten gebruiken en openbaar maken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Bij het gebruik maken van De Website verbind je je er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van De Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je geen toegang hebt.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.