Privacy

Privacyreglement Tonvanhelden.com

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement
Tonvanhelden.com mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Tonvanhelden.com de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Tonvanhelden.com worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Tonvanhelden.com vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Tonvanhelden.com in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Tonvanhelden.com expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Tonvanhelden.com gebruikt en het doel van het gebruik
Tonvanhelden.com verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Tonvanhelden.com, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Tonvanhelden.com of via het contactformulier contact met ons opneemt. Tonvanhelden.com verzamelt jouw naam, eventueel bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Tonvanhelden.com sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als onze website wordt bezocht worden er enkel cookies geplaatst om er voor te zorgen dat de website naar behoren kan werken of die het bezoek aan de website veiliger maken. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Tonvanhelden.com verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Tonvanhelden.com organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Tonvanhelden.com met jou heeft gesloten;
 • jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Tonvanhelden.com verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Tonvanhelden.com worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Tonvanhelden.com beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van Tonvanhelden.com hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Tonvanhelden.com verstrekte persoonsgegevens;
 • Tonvanhelden.com heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Tonvanhelden.com hanteert een termijn van twee jaar en twee maanden na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Tonvanhelden.com zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email op info@tonvanhelden.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Tonvanhelden.com.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Tonvanhelden.com opnemen en probeert Tonvanhelden.com er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Tonvanhelden.com? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Tonvanhelden.com ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Tonvanhelden.com.

Privacyreglement Tonvanhelden.com versie mei 2018Bijgewerkt op 10-2-2024